head-mtwatsaischool
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2023 8:55 AM
head-mtwatsaischool
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

กิจกรรมวันวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

กิจกรรมวันวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

กิจกรรมวันวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เชื่อมโยงความรู้สู่สังคมโดยจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการจัดกิจกรรมมีการแข่งขันวิชาการและจัดนิทรรศการ

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

พระชนมพรรษา ด้วยวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศล การแต่งกายชุดสุภาพ (เสื้อสีเหลือง)

สอบนักธรรม

สอบนักธรรม

สอบนักธรรม หนึ่งโครงการดีๆ สำหรับการจัดสอบ “ธรรมศึกษา”  นอกจากการจัดสอบธรรมศึกษาแล้ว ยังมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานและประชาชน เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมและความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการจัดโครงการธรรมบรรยาย

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ และบรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า คือ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย บรรดาลูกเสือทุกหน่วยเล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์