head-mtwatsaischool
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2023 7:56 PM
head-mtwatsaischool
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

พิธีมอบประกาศนียบัตร “บัณฑิตน้อย” ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร พิธีมอบประกาศนียบัตร พิธีมอบประกาศนียบัตร พิธีมอบประกาศนียบัตร พิธีมอบประกาศนียบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ ล่าสุด
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์