head-mtwatsaischool
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2023 7:32 PM
head-mtwatsaischool
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8 7 15 1
อบ.2
7 5 12 1
อบ.3
8 18 26 1
รวม อบ.
23 30 53 3
ป.1
10 11 21 1
ป.2
10 9 19 1
ป.3
13 16 29 1
ป.4
10 14 24 1
ป.5
13 18 31 1
ป.6
11 16 27 1
รวมประถม
67 84 151 6
ม.1
51 60 111 3
ม.2
55 44 99 3
ม.3
60 51 111 3
รวมมัธยมต้น
166 155 321 9
ม.4
23 35 58 2
ม.5
28 29 57 2
ม.6
15 14 29 2
ปวช.1
0 0 0 0
ปวช.2
0 0 0 0
ปวช.3
0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
66 78 144 6
รวมทั้งหมด
322 347 669 24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

 

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์