head-mtwatsaischool
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2023 12:39 PM
head-mtwatsaischool
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
4

นางสาวกานดา อินทรวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
กิจกรรมวันวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

กิจกรรมวันวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

กิจกรรมวันวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน สามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เชื่อมโยงความรู้สู่สังคมโดยจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการจัดกิจกรรมมีการแข่งขันวิชาการและจัดนิทรรศการ

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

พระชนมพรรษา ด้วยวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือกจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศล การแต่งกายชุดสุภาพ (เสื้อสีเหลือง)

สอบนักธรรม

สอบนักธรรม

สอบนักธรรม หนึ่งโครงการดีๆ สำหรับการจัดสอบ “ธรรมศึกษา”  นอกจากการจัดสอบธรรมศึกษาแล้ว ยังมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานและประชาชน เพื่อส่งเสริมการนำหลักธรรมและความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการจัดโครงการธรรมบรรยาย

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ และบรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า คือ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย บรรดาลูกเสือทุกหน่วยเล่า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้รับอนุญาตจัดตั้ง ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 ตามใบอนุญาต เลขที่ 1/2495 ประเภทวิสามัญศึกษา โดยการสร้างเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว เปิดสอนวิชาสามัญหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพระอธิการเฉลิม สุภวโร (เจ้าอาวาส) เป็นผู้รับใบอนุญาตโดยตำแหน่ง ขุนวิทยาการประเสริฐ (ประยูร โพธารามิก) เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ การดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับต่อไป

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ ผู้อุปการะคุณ

พระอธิการเฉลิม สุภวโร เจ้าอาวาสวัดไทรอารีรักษ์ เจ้าคณะตำบลโพธาราม ปรารภว่านักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีละจำนวนมาก บางคนสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนของรัฐไม่ได้ ก็ไปเข้าโรงเรียนราษฎร์ในอำเภอ ถ้ารับนักเรียนเต็มแล้วนักเรียนที่เหลือก็จะไม่มีที่เรียน ผลเสียจึงตกอยู่ที่เด็ก พระอธิการเฉลิม สุภวโร ได้ปรึกษาพระสุชิน พระมหาวิจารณ์ นายเพิ่ม เลาหโชติ ครูใหญ่โรงเรียนเทศบาล 2 (มณีวิทยา)

วัดไทรอารีรักษ์ นายสาราญ ปรักมานนท์ ครูน้อยโรงเรียนเทศบาล 2 (มณีวิทยา) วัดไทรอารีรักษ์ และนางแย้ม วิทยาการประเสริฐ เพื่อจัดตั้งโรงเรียนราษฎร์ของวัด โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก นายอมร มิลินทางกูร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นายพร วัฒนาประดิษฐ์ ศึกษาธิการอำเภอโพธาราม และนางแย้ม วิทยาการประเสริฐ เป็นผู้อุปการะแสดงความจำนงค์ให้ โรงเรียนกู้เงินจำนวน 5,000 บาท พระใบฎีกาทองสุข นายหมง มีพานิช นายอรุณ ดีระพัฒน แสดงความจำนงค์ให้กู้คนละ100 บาท เพื่อใช้ดำเนินกิจการโรงเรียน และดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2493 ประกาศรับสมัครนักเรียน และกำหนดเปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2495

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์  การเปลี่ยนแปลงสถานที่

พ.ศ. 2497    – เปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาต เป็น พระครูกุหลาบ เกสโร
พ.ศ. 2498    – เปลี่ยนแปลงผู้จัดการและครูใหญ่ เป็น ขุนเสตะรัตศึกษากร
พ.ศ. 2499    – เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน เป็น โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
– เปลี่ยนแปลงสถานที่รับนักเรียนจากจำนวน 390 คน เป็น 790 คน
พ.ศ. 2500    – เปลี่ยนแปลงอาคารเรียนเป็นอาคาร 2 ชั้น อาคารตึกครึ่งไม้
พ.ศ. 2502    – โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เปลี่ยนแปลงเป็นแบบสหศึกษา
– เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ เป็น นายเรือง ดีระพัฒน
พ.ศ. 2507    – เปลี่ยนแปลงผู้จัดการและครูใหญ่ เป็น นายสมุทร โพธารามิก
พ.ศ. 2521    – เปลี่ยนแปลงผู้จัดการ เป็น นายมิตร ชำเลีย
– เปลี่ยนแปลงครูใหญ่ เป็น นางสุรีย์ ศิลปสอน

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

– เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการวัดผลและประเมินผลเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2524    – เปลี่ยนแปลงครูใหญ่ เป็น นายอนุชา รอดโค
พ.ศ. 2525    – เปลี่ยนแปลงครูใหญ่ เป็น นายเสรี ศิริสมบูรณ์
พ.ศ. 2533    – เปลี่ยนแปลงชื่อ พระครูกุหลาบ เกสโร ผู้รับใบอนุญาต เป็น พระครูไกรสรวรคุณ
– เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 เป็น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521
ฉบับปรับปรุง 2533
พ.ศ. 2543    – ก่อสร้างอาคาร “พระครูไกรสรวรคุณ” 1 หลัง งบประมาณ 1,080,000 บาท จากงบโรงเรียน ลักษณะอาคาร
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 16 เมตร ยาว 18 เมตร
– ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใบอนุญาตเลขที่ รบ.21/2543 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา
พ.ศ. 2544    – ก่อสร้างอาคารแบบ 216ล/29 3 ชั้น งบประมาณ 7,205,000 บาท ได้รับเงินสนับสนุนจาก สช. จำนวน
6,6000,000 บาท โรงเรียนจ่ายสมทบ จำนวนเงิน 650,000 บาท ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 3 ชั้น กว้าง 11 เมตร ยาว 80 เมตร ชั้นล่างโปร่ง
– ครูใหญ่ นายเสรี ศิริสมบูรณ์ ขอลาออก โรงเรียนแต่งตั้งนางสาวกานดา  อินทรวงศ์ ผู้ช่วยครูใหญ่ รักษาการ
แทนตำแหน่งครูใหญ่

การเปลี่ยนแปลงอาคาร โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

พ.ศ. 2545    – แต่งตั้งนางสาวกานดา อินทรวงศ์ เป็นครูใหญ่
– ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแบบอาคาร 216ล/29 เพื่อก่อสร้างห้องเรียนและห้องประกอบเพิ่มจากงบโรงเรียน
– ก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 1 หลัง งบประมาณ 2,915,872 บาท ได้รับเงินสนับสนุนจาก สช. จำนวน
2,500,000 บาท โรงเรียนจ่ายสมทบ 415,872 บาท ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น
กว้าง 11 เมตร ยาว 24 เมตร
– เปลี่ยนแปลงความจุนักเรียน ได้รับอนุญาตให้ขยายความจุสูงสุดของนักเรียน ทั้งโรงเรียนได้ 1,800 คน
ใบอนุญาตเลขที่ รบ.33/2545
พ.ศ. 2546    – เปลี่ยนแปลงครูใหญ่ เป็น นางพวงผกา เลาหภักดี
– เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
– เปลี่ยนแปลงครูใหญ่เป็น นายสุมาศ ศิลปชัย
พ.ศ. 2547    – ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 2 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 4,000,000 บาท ได้รับเงินสนับสนุนจาก สช.
จำนวน 3,700,000 บาท โรงเรียนจ่ายสมทบ จำนวนเงิน 300,000 บาท ลักษณะอาคารเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น กว้าง 11 เมตร ยาว 24 เมตร
พ.ศ. 2548    – เปลี่ยนแปลงครูใหญ่ เป็น นางสาวกานดา อินทรวงศ์
– ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น งบประมาณ 4,000,000 บาท ได้รับ
เงินสนับสนุนจากกระทรวงฯ จำนวน 3,700,000 บาท โรงเรียนจ่ายสมทบ จำนวนเงิน 300,000 บาท
พ.ศ. 2549    – เพิ่มหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ในระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และขยายชั้น
เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ในระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามใบ
อนุญาต เลขที่ รบ.07/2549
– เปลี่ยนแปลงอายุการรับนักเรียนจากเดิมรับนักเรียนอายุ 12 ปี  รับนักเรียนอายุ 3-22 ปี ใบอนุญาตเลขที่
รบ.11/2549

การเปลี่ยนแปลงระเบียบ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

– เปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ.12/2549
– เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบนักเรียน ชาย และ หญิง ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใบอนุญาต
เลขที่ รบ.13/2549
พ.ศ. 2550    – แต่งตั้งนางเทียมแข เชิงทวี เป็นผู้ช่วยครูใหญ่
– ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2552    – ก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ ตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น งบประมาณ 1,340,000 บาท
พ.ศ. 2553    – ก่อสร้างอาคารเรียนธรรมชาติ งบประมาณ 1,600,000 บาท จากงบโรงเรียน
พ.ศ. 2554    – อนุญาตให้ปรับปรุงความจุนักเรียนและห้องเรียน ตามใบอนุญาต เลขที่ 15/2554
พ.ศ. 2555    – ก่อสร้างอาคารลานกีฬาในร่ม งบประมาณ 4,500,000 บาท ได้รับงบสนับสนุนจาก สช. จำนวน 2,450,000
บาท โรงเรียนจ่ายสมทบ 2,050,000 บาท ลักษณะอาคารเป็นอาคารโล่งชั้นเดียว
พ.ศ. 2557   – เปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาต เป็น พระครูพิศาลสุทธากร

วิสัยทัศน์
ภายในปี  2564  โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์  มุ่งพัฒนาวิชาการ   จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ   นักเรียนสุขภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1.  พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานชาติพร้อมก้าวทันเหตุการณ์ ในปัจจุบันและอนาคต
2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้  คู่คุณธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  สำนึกในความเป็นไทยและใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
3.  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและภาษาอังกฤษ
4.  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกด้าน   เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
6.  ส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง
7.  สนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์